Giải Pháp Nguồn Dự Phòng

+ Dự phòng cách ly (Isolated Redundant)

+ Cấu hình dự phòng N+1 (Parallel Redundant or “N+1” System)

+ Dự phòng qua nhiều nguồn cung cấp (Distributed Redundant)

+ Cấu hình dự phòng 2N (System plus System Redundant)

+ Dự phòng cho thiết bị một nguồn (Single cord in Dual Path Environment)

Các văn bản có liên quan: