Giải Pháp An Ninh Cho DC

+ Nguyên nhân làm cho DC ngừng hoạt động

+ Các mức độ bảo vệ cho DC

+ Ví dụ bố trí các vị trí giám sát cho DC

+ Các phương pháp nhận dạng và thiết bị

+ Các bước chính cho việc triển khai hệ thống an ninh

+ Cân bằng giữa chi phí và rủi ro 

Các văn bản có liên quan: