Giải Pháp Quản Lý DC

+ Cơ sở hạ tầng của DC (Physical infrastructure)

+ Quản lý cơ sở hạ tầng là quản lý gì?

+ Một số thách thức cho việc quản lý cơ sở hạ tầng DC

+ Những điểm quản lý chính

+ Tích hợp hệ thống quản lý cho doanh nghiệm EMS và hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng 

Các văn bản có liên quan: